Wintersemester 20/21 (26.10.2020-05.04.2021)
Sportangebot
Kampfsport:
Aikido
Boxen
Iaido
Jiu-Jitsu
Judo
Karate-Do
Kendo
Taekwondo